Historie

Pondělí, 28 Červenec 2014 20:54 Správce
Tisk PDF

Podle listiny přijatých příspěvků bylo odevzdáno pokladně 37 zlatých a 45 krejcarů.
Od p.Smekala byla zakoupena čtyřkolová stříkačka s příslušenstvím za 849 zlatých na splátky. Po osmiletém činnosti spolku však docházelo k různicím a činnost sboru značně ochabla. Při valné schůzi 9. srpna 1885 byli zvoleni : předsedou pan Bedřich Šubert, velitelem Antonín.Líman, zástupce velitele Jan Smutný, místopředsedou František Srdínko,  správcem nářadí Čeněk Sallaba, jednatelem Václav Štibinger. Všichni na dobu tří let.
V matrice členů je u mnohých uveden rok přistoupení 1874, kdy ještě oficiálně sbor nebyl ustanoven, nebyly přijaty stanovy sboru. Že se sbor činil je  možno soudit z konečného účtu v roce 1879, kdy celkový příjem vykazuje 336 zlatých a 78 krejcarů, potvrzený předsedou Josefem Soukupem a velitelem Antonínem Límanem.
Městská rada 10. června 1883 vyslovila sboru poděkování a uznání za vydatnou pomoc a neúnavnou obětavost při požáru na parní pile. Podepsán  Antonín Karoušek.
Sbor byl od roku 1878 vybavován další požární technikou, žebříky, hadicemi, voznicemi, přilbicemi, kabáty, stříkačníckými a lezeckými pasy a další výzbrojí a výstrojí.
Od roku 1878 až do roku 1931 se pohyboval počet činných členů od 25 do 35. Nejvíce činných členů bylo zaznamenáno v roce 1918  - 47 a  60 až 70 přispívajících členů.
Sbor patřil od roku 1878 až do roku 1894 do hasičské župy Mělnické. Velká většina obcí nemůže pro hospodářský rozvrat poskytovat příspěvky,  hejtmanství také ne, finanční tíže zůstává na hasičských sborech. V té době je zde pouze nedostatečný Hasičský fond, při zemském výboru, do něhož přispívají všichni pojistníci, požární částkou ve výši 3% z placených pojistných prémií. Všechna tíha požární policie leží na dobrovolných hasičích. V té době to bylo zhruba dva muži ze sta obyvatel.
Postupným zakládáním hasičských sborů a připojování do Mělnické župy se 17 hasičských sborů usneslo na odloučení z této župy a založit v okrese samostatnou župu. Stalo se tak na schůzi 7. října 1888 a 13. listopadu 1888 byly stanovy župy místodržitelství v Praze schváleny. Ustavující schůze župy se konala 12. prosince 1888.  První sjezd župy se konal ve Staré Boleslavi v roce 1889. Župa v té době měla 10 sborů s tři sta čtyři členy.
V roce 1896 byl župním předsedou pan Josef Chlebeček - stavitel, jednatelem pan František Čihák - učitel, pokladníkem pan Růžek - cukrář a župním velitelem pan Zéhr. V témže roce, tedy v roce 1896,  byl předsedou ve Staré Boleslavi pan Bedřich Schube, místopředsedou František Neuman, velitelem pan František Hradecký, jednatelem pan Karel Havlík - učitel, pokladníkem František Brabec - obchodník, ve výboru braři Koredecha, Votruba, Králík, Dejl,  Kutina, Fanta, Stýblan, Váchal a Novotný. Z uvedených funkcí, které v té době byly voleny je vidět starostlivost o spolkový majetek a odpovědnost za svěřenou činnost sboru.

Pamětní kniha sboru byla založena 9. srpna 1896 na památku 20. výročí založení sboru. Byl posvěcen spolkový prapor. Při této příležitosti byla sboru věnována stuha od místní selky Marie Soukupové.

Podle záznamů, které máme k dispozici (bez let 1915 až 1930 kdy záznamy bohužel nemáme) se sbor od roku 1880 do roku 1935 zúčastnil 78 požárů.
V záznamu o požáru stodoly kapituly  ve Staré Boleslavi z 8.listopadu 1899 se uvádí, že se sbor dostavil s dvěmi ručními a jednou parní stříkačkou s 22 muži a velitelem. V poznámce se uvádí – Nebýt parní stříkačky, byly by shořely i ostatní tři stodoly. Pojišťovna Adriatika za uhájení ostatních stodol darovala 7 zlatých a 50 krejcarů, jež jí byly vráceny a to vzhledem k výši škody, která činila 3 tisíce zlatých.
V srpnu 1932 byl sbor vybaven motorovou stříkačkou zn.Vystrčil za 32 tisíc Kč a výzbrojí za 10.600,-Kč. Výkon zmiňovaného čerpadla 1.300 litrů za minutu, znamenala další posílení ve vybavení sboru. Za poznámku stojí, že stříkačka byla používána i po roce 1945.
V roce 1922 a 1923 docházelo k osobním střetům mezi funkcionáři sboru. Rozpory byly předány k řešení Okresní policejní správě Ministerstva vnitra. Podání byla vrácena zpět sboru, který podle stanov je povinen si spory sám vyřešit. Na mimořádné valné hromadě v roce 1924 byly spory urovnány a to vyloučením několika členů a zvoleno nové vedení. Předsedou byl zvolen pan František Žitný, jednatelem znovu zvolen Josef Fialka. Po urovnání sporů je podle jednacích protokolů vidět zlepšení činnosti na všech úsecích činnosti. V roce 1926 v době 50. výročí založení byl zvolen předsedou pan Alois Novák, velitelem Václav Adamec, jednatelem zůstal Josef Fialka.
V roce 1926 až 1936 byl hasičský sbor podle zápisů dostatečně aktivní i když docházelo k různým neshodám proto, že bylo vyžadováno plnění povinností vyplývající z členství ve sboru, zvláště u členů výboru a funkcionářů.
Na oslavy 60.výročí založení sboru byl zvlášť ustaven výbor, který velmi pečlivě oslavy připravil a také 9. srpna 1936 uspořádal za podpory a spolupráce ostatních spolků a korporací. Sídlo sboru a skladiště nářadí bylo stále v budově bývalého kláštera – dnešní ulice Školní u speciální školy. Jak vyplývá z neúplných záznamů, byla upravena i spolková místnost.
Od roku 1936 dochází ke stále napjatější situaci mezinárodní a hasičstvo je zapojeno do výcviku civilní protipožární ochrany a připravuje se na protiplynovou ochranu, plní příkazy z vyšších míst hasičských a státních.
Od doby vstupu Hitlerových vojsk na naše území 15. března 1939, byly sboru dávány příkazy a rozkazy, které vyhovovaly okupantům. Pod hlavičkou hasičského sboru se však organizovala činnost, která se připravovala na vhodný čas pomoci odbojovým skupinám. Sbor byl  organizován, měl přilby, benzin, auta a to se  ukázalo ve prospěch národního povstání v květnu 1945. 
Po osvobození v roce 1945 nastal pro náš sbor další nový a pestrý život. Byly získány 2 hasičské vozy Opel Blitz  z toho jedna cisterna a jeden dopravní vůz a další potřebné nářadí.  Z předešlého období v roce 1940 byla sboru dodána motorová stříkačka Ebert o výkonu 1.200 litrů za minutu.
To mělo také za následek kam a jak tuto získanou techniku uskladnit, aby sloužila ke svému účelu.
V roce 1946 uspořádal sbor důstojné oslavy 70. výročí založení, kterého se zúčastnilo na 320 účastníků z okolních sborů, zástupců okolních žup, zemské hasičské jednoty, oficiálních zástupců veřejného života, armády a bezpečnosti.
V tomto období bylo také rozhodnuto společně s Místním národním výborem postavit novou hasičskou zbrojnici, garáže pro traktory a místnost pro Červený kříž. Iniciativa jak u hasičů tak i u občanů byla, a tak se stalo, že dnešní budova hasičské zbrojnice v ulici Dr.Janského byla v hrubých pracích ukončena. Stavba však byla provedena bez řádného stavebního povolení a musela být dodatečně Okresním národním výborem povolena.
V roce 1947 byl na Okresním národním výboru ustaven pracovník pro civilní obranu. Bylo uspořádáno aplikační školení – kurz pro všechny velitele hasičů z okresu ve zbrojnici ve Staré Boleslavi s využitím požární techniky.
20. května 1951 byla slavnostně předána nová hasičská zbrojnice do užívání hasičskému sboru za oficielní účasti MNV, ONV, župy, okolních sborů a občanů. Předání provedl předseda MNV pan Jaroslav Poul.
V té době byl náš sbor jedním z pilířů hasičských sborů okresu. Ve zbrojnici byla zřízena stálá služba ohlašovny požárů, která fungovala až do doby založení placeného útvaru 1. 7. 1970 – tedy  více jak 19 let !  Sbor vyjížděl prakticky do 2 minut po obdržení zprávy. Členové  sboru zasahovali nejen v našem okrese, ale i v okrese Nymburk, např. v parketárně v Sadské a v automobilce Škoda Mladá Boleslav . V té době dosahoval sbor velmi dobrých výsledků pod vedením velitele Aloise Kadeřábka, později Rudolfa Vladyky a Františka Netušila.
V roce 1953 vydáním zákona č. 35 o zřízení státního požárního dozoru, později inspekcí požární ochrany, přešel veškerý majetek hasičských sborů, týkající se hašení požárů a armatur včetně hasičských zbrojnic do majetku a správy Národních výborů. V roce 1956 byla sboru přidělena automobilová cisterna Praga RN, takže od té doby vyjížděly k požárům již dvě cisterny ( + Opel Blitz) a bylo-li potřeba i dopravní vůz s dalšími členy.
Na výroční členské schůzi 28. listopadu 1959 byl zvolen předsedou sboru pan Josef Hruška, velitelem František Netušil, členové výboru bratři: Bouček, Kadeřábek, Tesař, Schlenz, Ledecký, Sadílek, Günter, Vaněk, Zeman, Vejnar, Vladyka  a Kvapil. Antonín Král byl jmenován čestným členem výboru sboru.

Významným rokem sboru byl rok 1960, kdy  členská schůze schválila návrh výboru zakoupit pro Místní jednotu Československého svazu požární ochrany chatu v Albrechticích v Jizerských horách. Současně bylo schváleno, aby každý člen zapůjčil místní jednotě 50,-Kč bezúročně na dobu neurčitou, aby koupě chaty mohla být uskutečněna, což bylo členy splněno a koupě byla provedena. V rámci běžných údržeb a oprav členy sboru tato nemovitost slouží ku spokojenosti a k rekreaci členů sboru až dodnes. Během 46 let, kdy vlastní sbor chatu byli správcem chaty bratři Bohumil Bartůněk, František Chasa a  Josef Ponec. Od 7. 5. 1994 do dnešního dne  tuto funkci vykonává pan Miloslav Král st.

Na schůzi Okresního výboru Československého svazu požární ochrany, konanou v restauraci Koruna v Brandýse n. Labem v březnu 1960, byly předány odznaky vzorný požárník  III.stupně členům naší místní jednoty, kteří splnili podmínky. Všem místním jednotám Československého svazu požární ochrany, byly sděleny a upřesněny podmínky a změny, ke kterým došlo při slučování okresů na okres Praha – východ s platností od 1. dubna 1960.
V roce 1963 byl na výroční členské schůzi zvolen předsedou František Skála, velitelem Ladislav Štross a  jednatelem Bohumil Vejnar. V roce 1965 byl zvolen předsedou pan Cyril Jarý.

Na výroční členské schůzi 11. ledna 1970 byl zvolen místopředsedou  Vít Lesák. V tomto roce bylo zaznamenáno 41 výjezdů k požárům. V žádném případě nedošlo k selhání techniky, ve které jsme již měli také Škodu 706 a to zejména  zásluhou aktivních členů, kteří bedlivě techniku ošetřovali.

Tak jak sbor byl aktivní, tak také došlo ke skutečnosti, že činnost značně ochabla, v důsledku ustavení placeného požárního sboru.

Na rozšířené výborové schůzi 13. května 1970 za účasti zástupců Brandýsa, Záp, Popovic a Staré Boleslavi se zástupcem Městského národního výboru.
Program byl jednoznačný. Informace o ustavení placeného sboru v prostorech hasičské zbrojnice. Zástupci sborů byly vysloveny obavy o existenci dobrovolných hasičů. K ustavení placeného sboru došlu 1. července 1970. Vyslovené obavy se naplnily, technika nebyla nikým předána, ale přesto 100% užívána útvarem. Tak jako každá reorganizace přináší problémy,  tak i tato skutečnost značně rozladila členskou základnu. To se projevilo i na výroční členské schůzi v roce 1971 a 1972. Dne 22. února 1972 byl nově zvolen do funkce velitele Václav Jakubův. Díky jeho pochopení, předsedy Cyrila Jarého a dalších vytrvalých členů se překonávaly přetrvávající potíže. Činnost  organizace tímto byla na  solidní úrovni jak v preventivní činnosti tak i ve výcviku Přes řadu potíží bylo konstatováno, že se lepší spolupráce, vzájemným pochopením obou stran.  Od roku 1974,  pro naši techniku, která nám byla vrácena zpět, máme opět dvě garáže a kancelář, takže se může činnost dobrovolných hasičů dále rozvíjet.  Ve stém výročí založení sboru, tedy v roce 1976   pracoval jeho  ve složení : předseda Vít Lesák , místopředseda František Ploner, velitel Václav Jakubův, členové výboru bratři Mareš, Skála, Houška, Urban, Dašek, Ponec, Bartůněk, Mikeš, Günter, Vejnar, Chasa a Němec.
Od roku 1976 pracoval výbor tak, že docílil podstatného zlepšení činnosti na všech úsecích. Výbor se scházel pravidelně 1x v měsíci. Co se týká techniky  Praga RN byla nahrazena dopravním vozidlem  Avia  s požárním čerpadlem PS 12. Sbor v té době tak disponoval  tímto vozidlem a  již zmiňovanou CAS 24.

Ve složení výboru na výročních členských schůzích docházelo pouze k doplnění či k přesunu členů ve funkcích funkce, například 13.11.1981 na místo Jaroslava Řehoře, Bohumil Bartůněk, místo Karla Güntera,  Miloslav Král st. Preventářem byl zvolen Jan Žižka. Na valné hromadě 3. 11. 1991 byl zvolen náměstkem starosty Jan Žižka., preventářem Pavel Bousek.

Valná hromada konaná 17. prosince 1989 byla jedna z nejrušnějších za poslední období. Po projednání programu všech bodů, v diskusi k návrhu usnesení se rozvinula ostrá diskuse ohledně místností, které nám byly odebrány a následně částečně vráceny, avšak členové nebyli spokojeni s tím, že vedoucí odboru pro vnitřní věci ONV Praha – východ neodpověděl na naši žádost o uvedení věci do souladu se smlouvou při převzetí hasičské zbrojnice do správy ONV Okresní inspekce PO pro Okresní veřejný požární útvar.
Valná hromada byla přerušena, a po měsíci, po sjednání nápravy dokončena bez vážnějších problémů.
V roce 1986 v roce 110. výročí založení bylo uskutečněno na náměstí ve Staré Boleslavi výstavkou požární techniky a ukázkami výcviku a slavnostní schůzi v sále hotelu Praha.
Krajský výbor Sboru požární ochrany udělil naší základní organizaci  Medaili Za zásluhy, stejnou medaili udělil Františku Plonerovi, Václavu Jakubův, Josefu Mikešovi a Antonínu Urbanovi.
Okresní výbor Sboru požární ochrany udělil Janu Žižkovi odznak Za příkladnou práci. Čestné uznání Okresního výboru  dále Bohumilu Bartůňkovi, Antonínu Němečkovi, Miloslavu Královi, Františku Němcovi a Jiřímu Vltavskému.
Rada Městského národního výboru udělila základní organizaci sboru požární ochrany Čestné uznání rady MěstNV a  Pamětní medaili Za zásluhy o budování města.
Rada MěstNV udělila poděkování členům : Josefu Daškovi, Vítu Lesákovi, Janu Žižkovi, Václavu Jakubův a Josefu Mikešovi.

V roce 1986 v  období oslav 110. výročí pracoval výbor ve složení :
Vít Lesák předseda, František Ploner místopředseda, Václav Jakubův velitel, Josef Dašek hospodář,  členové výboru bratři Bartůněk, Žižka, Král,  Mikeš,  Řehoř, Chlapec, Novotný, Werner, Němec, Urban a Chalupa.
Na valné hromadě dne 7. ledna 1995 byl zvolen zástupce velitele Ing. Petr Jakubův, referentka žen Libuše Němečková, předsedou kontrolní a revizní rady Květa Marešová, Antonín Urban a Antonín Němeček. Ostatní členové výboru zůstali ve funkcích. Na valné hromadě 13. ledna 1996 byl zvolen Martin Chasa do funkce ref.prevence. Za účasti 49 členů a 12 hostí na valné hromadě bylo přijato usnesení, zajistit a provést důstojné oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Boleslavi v úzké spolupráci s Okresním sdružením hasičů a Záchranného hasičského sboru Praha.východ, stanice Stará Boleslav.
Při oslavách 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů opět užíváme názvu jako při založení v roce 1876. Jmenovali jsme se Místní jednota Svazu, Základní organizace Svazu požární ochrany ČSSR.  Říkáme si znovu hasiči a ne požárníci. Co se všechno za uplynulá léta změnilo se nedá říci několika větami. Jedno jediné však zůstalo a nikdo nám to nevzal. Pomoc bližnímu k ochraně a dobrovolnou práci ve prospěch spoluobčanů a společnosti. V obměně vybavení sboru technikou nedošlo.
Od roku 1992 má sbor 82 členů, z toho 26 žen. Účast na řádných valných hromadách se pohybuje v posledních letech od 46 do 54 členů, oproti dřívějším obdobím je účast větší zhruba o 20 členů. Přestože bylo získáno 31 nových členů je stav o 3 nižší – počet žen z celkového počtu je o 10 vyšší, čítá 26 žen. V období oslav 120. výročí pracoval výbor sboru ve složení : starosta Vít Lesák, náměstek starosty Jan Žižka, velitel Václav Jakubův, jeho zástupce Ing. Petr Jakubův, hlavní strojník Miloslav Král st., referent prevence Martin Chasa, hospodář Josef Dašek st., organizační referent Miluška Bartůňková, referent MTZ Josef Mikeš, referent  civilní ochrany Miloslav Chlapec, člen výboru Václav Werner a Václav Čimera
V okresním sdružení hasičů pracuje ve Výkonném výboru Jan Žižka a v odborné radě represe Václav Jakubův. Oba si zodpovědně plnili  jim svěřené úkoly vyplývající z přidělených funkcí.
Požární technika je stejná jako před deseti lety. Starší výzbroj a výstroj pro jedno družstvo. Zřízení Sboru dobrovolných hasičů ve Staré Boleslavi podle zákona o PO ČNR č.133/1985 Sb., bylo Městským úřadem provedeno v červnu 1995.
Činnost sboru vychází z usnesení 1. řádného sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska konaného dne 1. a 2.července 1995 v Českých Budějovicích a místních potřeb.

Od 10. ledna 1998, kdy na funkci ze zdravotních důvodu rezignoval pan Vít Lesák, byl starostou zvolen Jan Žižka, místostarostou Ing. Petr Jakubův.  Činnost sboru dostala tzv. nový náboj např. tím,  že 27. února 1999 byla po dlouhé pauze opětovně  obnoven hasičský  ples, nynější hasičské zábavy pořádané zde v sále hotelu Praha. Od 15. května 1999 každoročně je pod záštitou starosty města Brandýs n.Labem-Stará Boleslav pořádána soutěž v požárním útoku s názvem „O staroboleslavský putovní pohár“.  Zařadili jsme se tak po bok těch, kteří jsou ochotny něco udělat i pro jiné sbory. Je zde nutno podotknout, že nám při pořádání této akce v minulosti pomohli členové SDH Káraný, Brandýs n.L. a profesionální hasiči ze Staré Boleslavi.

Významným svátkem sboru se stal 26. říjen 1999. Díky pochopení orgánů našeho města byla zakoupena od Hasičského záchranného sboru okresu Praha-východ, stanice Stará Boleslav, hasičská cisterna LIAZ CAS 25 K 101 za částku 270 tisíc Kč. Stávající cisterna CAS 25 RTHP, která byla vyrobena před více než  25 lety byla prodána za úřední odhad obci Ondřejov a to pro jednotku z Turkovic.
Slavnostnímu aktu předání techniky pro náš sbor se zúčastnili – ze MěÚ zástupce starosty p.Miloslav Písačka, za Hasičský záchranný sbor ředitel pplk.Jan Vrzal a dále mjr.Gottlieb, kpt.Valeš a ppor. Žvejkal. Za sbor prakticky všichni aktivní členové s velitelem Václavem Jakubův a starostou Janem Žižkou.

Období let 200 – 2002 nepřinesl žádné změny a to jak ve funkcích, tak ve vybavení sboru. Stalo se pravidlem, že v první polovině ledna jsme na výročních valných hromadách hodnotili uplynulé období a stanovovali jsme si úkolu pro nadcházející rok. Na valné hromadě 11. ledna 2003 v restauraci u Najmanů schválila členská základna do funkce náměstka sboru Jaroslava Šícha a do funkce zástupce velitele jednotky sboru Miloslava Krále ml. Oba jmenovaní nahradili v těchto funkcích  na vlastní žádost odstupujícího Ing. Petra Jakubův.  Téměř po třech  desetiletích byla od září 2003 obnovena u sboru práce s mládeží a to díky starostovi sboru Janu Žižkovi a jeho náměstkovi Jaroslavu Šíchovi. Podařilo se sestavit kolektiv starších žáků, který náš sbor poprvé reprezentoval v podzimní části hry Plamen o rok později tedy v roce 2004.  Nejlepší umístění však předvedla další skupina tentokrát mladších žáků, když jejich tři soutěže v požárním útoku skončili nejhůře druhým místem a vítězstvím v soutěži memoriálu Ladislav Báči v Čelákovicích v dubnu 2006.

Dne 30. 9. 2004 ukončil svou činnost ve funkci velitele jednotky pan Václav Jakubův.
Jmenovaný tuto funkci vykonával od 22.února 1972 a to činilo úctyhodných 32 let, 7 měsíců a 8 dní. Z materiálů, které máme k dispozici není známo, že by tuto funkci vykonával někdo jiný po delší dobu. 
Od 1.10.2004 byl zvolen  do  funkce velitele jednotky sboru pan Miloslav Král st.

Na výroční valné hromadě 8. ledna 2005  v sále hotelu Praha  byli zvoleni noví členové  výboru sboru, konkrétně  Jan Žižka, Jaroslav Ších, Miloslav Král st., Miloslav Král ml., Václav Jakubův, Josef Dašek st., Josef Jarolím, Jiří Ebert, Jiřina Dašková, Josef Mikeš, Miloš Novotný, Petr Sedláček a Tomáš Červenka . Do kontrolní a revizní rady byli zvoleni Zdeňka Hášová, Milan Macura a Václav Veselý.

Co se týká techniky byla jednotka v roce 2003 vybavena plovoucím čerpadlem, v roce 2004 dvěma kusy dýchacích přístrojů Saturn a motorovou pilou, v roce 2005 rozbrušovací pilou. Na tuto technuku získali vybraní členové jednotky po absolvování školení oprávnění.
Od 2. 5. 2005 do dnešní doby, což je téměř 16 měsíců,  však máme mimo provoz CAS 25 a to z důvodu koroze nádrže na vodu. Důvod proč tato technika není dosud opravena je zejména finanční otázka. Činnost jednotky sboru tímto je značně omezena  a odráží se to i na činnosti  a aktivitě členů naší členské základny.

Za uplynulých 10 let od oslav 120. výročí založení jsme se zúčastnili včetně letošního roku 60 požárů, 7 technických zásahů, 18 pohotovostí na základně. Účastnili jsme se dvou největších požárů za posledních několik desítek let a to 29. 5. 2001 požáru VDO Siemens v Brandýse n.Labem a 2. 11. 2003 při požáru skladové haly Ciur rovněž v Brandýse n. L. V roce 2002 jsme se účastnili likvidací následků povodní v Klecanech. V preventivní činnosti na základě zákona o požární ochraně již nevykonáváme žádnou činnost, neboť tuto stačí vykonávat preventista města.

Během roku 2004 rozhodl Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, jako nový majitel objektu hasičské zbrojnice, o odprodeji objektu, konkrétně jeho části ve které sídlí i náš sbor od 20. května 1951, tedy již více než 55 let . Sbor žil v trvalé nejistotě, zda případný nový vlastník nás v objektu ponechá a zda další generace staroboleslavských dobrovolníků bude moci pokračovat v činnosti sboru.

Významným dnem pro dva naše členy se stal 30. listopad 2005. Starosta sboru Jan Žižka a dlouholetý hospodář sboru Josef Dašek st.,  byli oceněni nejvyšším hasičským vyznamenáním, když jim byl udělen titul „ Zasloužilý hasič“.  Předáním těchto ocenění byl nepřímo poctěn i náš sbor. Vygradovala tak etapa generace hasičů, kteří hasičině propůjčili celý svůj život.
28. dubna 2006 Jan Žižka po dlouhé těžké nemoci skonal. Nejen z řad našeho sboru, ale i okresu odešel člověk, který hasičině věnoval celý život a to jak profesionální tak i dobrovolný hasič, ale především poctivý člověk a tahoun sboru.

Aktualizováno Pondělí, 28 Červenec 2014 20:55

Nejbližší akce

| + - | RTL - LTR